Näringsbetingade andelar i dotterföretag

Det var visserligen ända sedan i somras som Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) gick på Skatterättsnämndens (SRN) linje avseende ett bolags beskattning avseende andelar som de innehade med syfte att sedan sälja dem vidare. Men det gör inte domen mindre intressant.

Skatteverket hade yrkat hela vägen till högsta instans att dessa andelar skulle utgöra lagerandelar och att eventuell vinst från dessa skulle beskattas fullt ut, men HFD höll alltså med SRN som i ett förhandsbesked tidigare meddelat att andelarna skulle betraktas som näringsbetingade. För näringsbetingade andelar är huvudregeln att utdelningar och kapitalvinster är skattefria och att kapitalförluster inte är avdragsgilla.

Detta ger tyngd åt det undantag kring beskattning som rör näringsbetingade andelar varför även kortare innehav av dotterföretag fortsatt inte bör ge upphov till någon oro avseende beskattning.

Länk till domen.