Behöver jag revisor?

Jag vill återkoppla till inlägget jag skrev för någon månad sedan om att välja bort revisorn:

Välj bort revisorn, få sänkt kreditbetyg

Det är inte alla som känner till reglerna kring detta trots att det var några år sen de infördes. Före ändringen gällde att alla aktiebolag var tvungna att ha en revisor, som uttalade sig formellt om bolagets årsredovisning (revisionsberättelse) oavsett bolagets storlek.

Den 1 november år 2010 inträdde så en förändring i bl.a. Aktiebolagslagens 9 kapitel om revision som medförde avskaffad revisionsplikt för mindre aktiebolag. Detta ledde till att de kunde välja bort revisorn, om de så önskade, med ett enkelt beslut på en bolagsstämma där bolagsordningen ändrades samt en ändringsanmälan till Bolagsverket. Dessa bolag fick givetvis också ha kvar revisorn, men då frivilligt.

Privata aktiebolag som inte uppfyllde mer än ett av följande villkor fick möjlighet att välja bort revisorn:

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3,
2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,
3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.

För de bolag som hamnar på gränsen gäller att det måste vara SAMMA villkor av de ovanstående som uppfylls under två efterföljande räkenskapsår.

Dessa regler gäller även för kommanditbolag/handelsbolag som ägs av aktiebolag.

Detta låter kanske inte mycket, men det är ca 70% av alla registrerade aktiebolag i Sverige som omfattas av detta samt ALLA nya bolag då de inte uppfyller kraven ovan m.h.t. två passerade räkenskapsår! (Inte ens Volvo skulle uppfylla dessa krav om de sålde sin verksamhet till ett nybildat bolag vartannat år…)

Vad har nu detta lett till med några år i backspegeln? Jag har hört siffror från att 20-40% av de aktuella företagen valt bort revisorn samt att 65-75% av nystartade företag startas utan revisor. I många fall kan det vara fullt logiskt att göra detta, framförallt i nystartade företag som i ett tidigt skede strävar efter att hålla nere sina kostnader. Vill man bara ha ett bollplank kan ju revisorn anlitas utan att denne ska uttala sig formellt om bolagets årsredovisning i en revisionsberättelse.

Bolagsverket konstaterar likt jag skrivit om tidigare: Sämre årsredovisning utan revisor.

UC:s marknadschef Roland Sigbladh säger i en kommentar:
”Konsekvenserna av att avstå från revisor, i form av långsiktig kreditvärdighet och överlevnadsförmåga, framgår troligen inte fullt ut ännu. Däremot indikerar siffrorna tydligt en högre kreditvärdighet för de företag som använder revisor. Vi ser en trend i statistiken över sambandet mellan högre kreditrisk och valet att inte använda sig av revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Det är dock viktigt att poängtera att statistiken förmodligen kommer att förändras framöver.”

Som revisor tycker jag det är självklart att man ska ta diskussionen med de bolag eller potentiella kunder som berörs då det för några bolag verkligen inte behövs någon revisor. Det viktigaste för mig är att jag ska kunna tillföra något till bolagets verksamhet för en rimlig kostnad. Med hänsyn till att bara vår grunddokumentation för varje uppdrag är ca 3-5 timmars arbete så går det inte att försvara kostnaden för ett mindre bolag i de fall där jag inte kan tillföra något extra.

Hur ser det ut i framtiden då? Jo, inom EU har vi fortfarande bland de lägsta gränsvärdena för revisionsplikt. FAR’s generalsekreterare Dan Brännström skrev så sent som igår på sin blogg att för varje dag som går så närmar vi oss höjda gränsvärden och menar att det kan finnas politiska poäng att tjäna i ett kommande riksdagsval. Det råder inga tvivel om att vi kommer att EU-anpassa våra gränsvärden, och det snart. I förarbetena till det förslaget som blev lag enligt ovan fanns riktvärden om ca 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Då talades om att ca 97% av samtliga aktiebolag i Sverige skulle omfattas…

Jag vill avsluta med att jag, förmodligen överraskande p.g.a. mitt yrkesval, deltar i förespråkandet om höjda gränsvärden. För det är när vi efterfrågas frivilligt som vi kan göra verklig nytta och utveckla våra kunder som mest!